فایل رایگان آسيب شناسي سياست ها و روش هاي تامين و توزيع منابع انساني آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي سياست ها و روش هاي تامين و توزيع منابع انساني آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

مسئله تامین و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش و افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی بشر همواره هدفی والا برای همه دولت ها تلقی می شود. در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان،عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول و بقای سازمان را تضمین می کند، منابع انسانی است. سازمان آموزش و پرورش به افرادی توانمند نیاز داردتا با کمک آنها در رقابت پیروز شده و با استفاده ازآن، نوآوریها را یافته و محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. هدف توانمندسازی درسازمان این است که مغزهای افراد را مانند بازوانشان به کار اندازد تا درعرصه کسب و کارموفق شوند.در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند، اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش پرداختیم سپس چالشهای موجود در تامین منابع انسانی را به طور کامل شرح داده و برای رفع این چالش ها بحث توانمندسازی کارکنان را مطرح کردیم. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع نظری و تئوری بوده است. جامعه آماری در رابطه با تحقیق عبارت بود از کلیه معلمان و دانش آموزان شهرستان که 150 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها پس از گردآوری تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کوواریانس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد رابطه معناداری بین داده های پژوهش وجود دارد. از این رو پیشنهاد می شود مباحث آسیب شناسی آموزش و پرورش و تامین منابع انسانی در اولویت جهت بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی