فایل رایگان اثربخشي تدريس برمبناي بازي هاي گروهي برارتقاء يادگيري دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي تدريس برمبناي بازي هاي گروهي برارتقاء يادگيري دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون وپس آزمون و گروه آزمایش و کنترل استفاده می شود. جامعه آماری این شامل تمامی دانش آموزان پایه اول و دوم مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه می باشدکه از مبان آن ها دو کلاس از پایه اول و دوم انتخاب گردیدند. برای ارزشیابی یادگیری دروس مربوطه از یک آزمون معلم ساخته شامل 40 سوال در پایان اجرای طرح مورد استفاده قرار گرفت.جهت جزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که سطح معنی داری قابل قبول در این تحقیق 0/05 می باشد.نتایج تحلیل کوواریانس برای حذف اثر پیش آزمون در جدول نشان می دهد، تفاوت نمره پس آزمون یادگیری دانش آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد (p < 0.05). لذا با توجه به سطوح معنی داری در جدول نتیجه گرفته می شود که استفاده از روشهای تلفیقی در کلاس های درس دو پایه بر یادگیری مباحث درسی تاثیر معنی داری دارد و باعث بهبود یادگیری آنان می شود. بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 0/95 تایید می شود.

لینک کمکی