فایل رایگان اثربخشي روايت درماني گروهي بر ميزان اضطراب، استرس و افسردگي سوء مصرف کنندگان مواد در تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي روايت درماني گروهي بر ميزان اضطراب، استرس و افسردگي سوء مصرف کنندگان مواد در تبريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی سوء مصرف کنندگان مواد بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر تبریزانجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بستری در بیمارستان رازی تبریز تشکیل می دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 20 آزمودنی مرد بودکه با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد بر پایه معیارهای DSM-5 به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در 2 گروه 10 نفره (آزمایش و کنترل) به شیوه تصادفی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس( DASS) استفاده شد. ابتدا همه نمونه ها به پرسشنامه مذکور پاسخ دادند. سپس برنامه روایت درمانی گروهی بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه اجرا شد و در نهایت پس آزمون از هر دوگروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. یافته ها:یافته های این پژوهش نشان داد که فرایند جلسات روایت درمانی گروهی باعث کاهش میزان اضطراب، استرس و افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود( P< 0/001 ). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که می توان از روایت درمانی گروهی برای کاهش علائم خلقی و اضطرابی بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد استفاده نمود.

لینک کمکی