فایل رایگان اثربخشي شفقت درماني بر شدت علايم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(دوره اول) مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي شفقت درماني بر شدت علايم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(دوره اول) مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل رایگان اثربخشي شفقت درماني بر شدت علايم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(دوره اول) مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي شهرستان نجف آباد صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر 12 تا 15 ساله دارای علائم سندرم پیش از قاعدگی مدارس دخترانه شهر نجف آباد در سال تحصیلی 1397-1396 تشکیل می دهند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستقل شفقت درمانی و متغیر وابسته علائم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره اول) مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود. تعداد نمونه در پژوهش 30 دانش آموز دختر متوسطه دوره اول مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود که به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 دانش آموز دختر در گروه آزمایش و 15 دانش آموز دختر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخلات درمانی 8 جلسه ای مربوط به شفقت درمانی را در طی دو ماه و نیم به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی است که گروه گواه هیچگونه مداخله ای را در طول پژوهش دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23 با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شفقت درمانی بر شدت علایم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(دوره اول) مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی در سطح خطای 0/05 تاثیر معنادار دارد.

لینک کمکی