فایل رایگان ارتقاء سطح يادگيري ويادداري دانش آموزان مقطع ابتدايي با استفاده از روش تدريس بديعه پردازي (روش هاي نوين تدربس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتقاء سطح يادگيري ويادداري دانش آموزان مقطع ابتدايي با استفاده از روش تدريس بديعه پردازي (روش هاي نوين تدربس) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مطالعه به روش شبه آزمایشی انجام شد.تعداد40دانش آموز مقطع ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری در جامعه آماری برآورد شد وپایایی آن با استفاده از روش کودر ریچاردسون20 استفاده شد ومقدار آن81%اعتباریابی شد.داده ها با استفاده از آزمون tمستقل وتحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد (P> 0.05) بنابراین می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر یادگیری با یکدیگر همسان می باشند. همچنبن اثر بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد (P> 0.05) بنابراین می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر یادداری با یکدیگر همسان می باشند.

لینک کمکی