فایل رایگان بررسي آسيب شناسي رفتاري- اجتماعي دانش آموزان و نقش معلمان در کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آسيب شناسي رفتاري- اجتماعي دانش آموزان و نقش معلمان در کاهش آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نهاد آموزش و پرورش در کنار چهار نهاد دیگر (دین، خانواده، اقتصاد و سیاست) پنج نهاد اصلی و عمده در هر جامعه ای محسوب می شوند. در این میان نهاد آموزش و پرورش رسالت خطیر انتقال فرهنگ، معارف و دانش ها و نیز ارزش های دینی و اخلاقی و معنوی و نیز آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی را به نسل ها ی مختلف را در یک فرایند بلند مدت بر عهده دارد. در طی این فرایند این نهاد ممکن است با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه شود. یکی از این چالش ها، آسیب های اجتماعی است. طرح مساله آسیب های رفتاری- اجتماعی و ضرورت پیشگیری از آن امری اجتناب ناپذیر، عقلانی، منطقی و آیند نگرانه است و مجموعه فرهنگیان اعم از کارشناسان، معلمان، مشاوران و مربیان و... نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند. لذا ضرورت فراوانی وجود دارد که به امر آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن با نگاهی علمی، پژوهشی، دلسوزانه پرداخته شود. مطالعه آسیب های اجتماعی اعم ازنابهنجاریها وانحرافات اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث جا معه شناسی است. اگر چه مساله نابهنجاری ا مری نسبی است وا ز جا معه ای به جا معه دیگر متفاوت است. جامعه اما آنچه که در این مبحث مطرح می باشد این است که چه عوا ملی آسیب های اجتماعی را کاهش یا افزایش می دهد و به بیانی دیگر چگونه می توان آسیب های اجتماعی را در بین دانش آموزان کنترل نمود هدف از بررسی پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی رفتاری – اجتماعی دانش آموزان و نقش معلمان در کاهش آن می باشد که جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سنندج تشکیل می دهند که تعداد 100 دانش آموز دختر و پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهاغیت با استفاده ازروش توصیفی – پیمایشی به به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده که در نهایت نتایج حاکی از تاثیرگذار بودن نقش معلم در جلوگیری از این نوع از آسیب شناسی ها می باشد که در این نوع از آسیب شناسی ها پرها بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

لینک کمکی