فایل رایگان بررسي اثربخشي مداخله درمان فراشناختي بر ميزان افسردگي متقاضيان جراحي زيبايي بيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي مداخله درمان فراشناختي بر ميزان افسردگي متقاضيان جراحي زيبايي بيني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله درمان فراشناختی بر کاهش میزان افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی انجام شد. بدین منظور تعداد 30 نفر از متقاضیان جراحی زیبایی بینی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفره و کنترل 15 نفره جهت انجام پژوهش جایدهی شدند. ابتدا هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی را تکمیل کردند. سپس افراد گروه آزمایش تحت درمان فراشناختی گروهی در 8 جلسه 60 دقیقه ای شرکت کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه با استفاده از روش آماری آنکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، مداخلات فراشناختی سبب بهبود در میزان افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بصورت معناداری شده است (P<0.05). در نهایت نتیجه حاصل از این پژوهش این بود که مداخلات فراشناختی سبب بهبود در میزان افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی شده است.

لینک کمکی