فایل رایگان بررسي اختلال شخصيت اسکيزوئيد و تاثير آن بر ارتکاب قتل عمدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اختلال شخصيت اسکيزوئيد و تاثير آن بر ارتکاب قتل عمدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اختلال شخصیت اسکیزوئید، در محکومین قاتل مرد شهر کرمانشاه بوده است. جامعه مذکور شامل 59 نفر از زندانیان محکوم به قتل بوده که در سال 96-1395 دوره محکومیتشان را در زندان مرکزی کرمانشاه می گذرانند. با توجه به حجم کم جامعه مذکور، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، تمام افراد جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیت میلون، استفاده شد. داده های گردآوری شده به روش آمار توصیفی که شامل میانگین و انحراف معیار بود تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که اغلب نمونه پژوهش دارای اختلالات شخصیت از نوع اختلال شخصیت اسکیزوئید بودند.

لینک کمکی