فایل رایگان بررسي ارتباط بين سبک هاي هويت و شادکامي در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين سبک هاي هويت و شادکامي در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان بروجرد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه: شادکامی بازتاب محتوایی است که مردم احساس سرزندگی می کنند به این ترتیب شادبودن آرمان افراد در هر جای جهان است، دوره نوجوانی دوره دستیابی به هویت است که می تواند نقش موثری در شادکامی افراد داشته باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان بررسي ارتباط بين سبک هاي هويت و شادکامي در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان بروجرد انجام گرفته است. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان بروجرد بود که در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 350 نفر از این افراد انتخاب شده و به ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های هویت (6G،ISI، برزونسکی، 1992) و مقیاس شادکامی آکسفورد (OHI، آرگایل و لو، 1990) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. بحث: نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری با شادکامی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین سبک هویت سردرگم با شادکامی رابطه ای وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان سبکهای هویت، دو سبک اطلاعاتی و هنجاری بهترین پیش بینی کننده برای شادکامی هستند و موجب افزایش شادکامی می گردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان با آموزش سبک های مختلف فرزندپروری و با تغییر سبک های هویت، میزان شادکامی را به حد مطلوب رسانید و ابعاد آن را در راستای سلامت روان تغییر داد.

لینک کمکی