فایل رایگان بررسي تاب آوري رواني و کنترل خشم در معتادان عضو گروه هاي گمنام و عضو مراکز ترک اعتياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاب آوري رواني و کنترل خشم در معتادان عضو گروه هاي گمنام و عضو مراکز ترک اعتياد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل رایگان بررسي تاب آوري رواني و کنترل خشم در معتادان عضو گروه هاي گمنام و عضو مراکز ترک اعتياد انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی شرکت کنندگان در جلسات معتادان گمنام و تمامی مراجعه کنندگان به 18 مرکز ترک اعتیاد شهر شیراز در شش ماهه اول سال 1397 بود. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 85 شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 90 مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس تاب آوری روانی کونور و دیویدسون (2003) و سیاهه کنترل خشم حالت- صفت اسپیلبرگر2 (1999) بود. داده ها با استفاده از آزمونt مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین تاب آوری روانی و کنترل خشم در معتادان عضو گروه های گمنام به صورت معنی داری بیش از اعضاء مراکز ترک اعتیاد می باشد. با توجه به اینکه اصل گمنامی، باعث می شود تا معتادان بدون ترس از ممانعت های اجتماعی و قانونی، در جلسات شرکت کنند بر حمایت بیشتر از گروه های مذکور تاکید می گردد.

لینک کمکی