فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني برپرخاشگري و سازگاري فردي-اجتماعي بر دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني برپرخاشگري و سازگاري فردي-اجتماعي بر دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی بر دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر مدرسه تیزهوشان لنگرود به تعداد 291 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود که از این میان برحسب نمونه گیری تصادفی 80 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های معتبر هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004)، پرخاشگری باس و پری (1992) و سازگاری فردی-اجتماعی سینها و سینگ (1993)استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی و معناداری (P0/05). و همچنین بین هوش هیجانی و سازگاری فردی-اجتماعی رابطه منفی و معناداری (P0/05). و بین پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد (0.05‹p) بنابراین با افزایش هوش هیجانی پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی