فایل رایگان بررسي تاثير اثربخشي آموزش واقعيت درماني بر ميزان رضايت مندي زوجين شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير اثربخشي آموزش واقعيت درماني بر ميزان رضايت مندي زوجين شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی برافزایش رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان شهر کرمانشاه در سال 1397بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 1 ساعت و 30 دقیقه ای نظریه واقعیت درمانی را آموزش دیدند. سپس از آنها پس آزمون گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار24- SPSS و با روش آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که آموزش واقعیت درمانی اثربخشی معنی داری برافزایش رضایت زناشویی دارد. بنابراین می توان گفت آموزش واقعیت درمانی می تواند به بهبود رضایت زناشویی بیانجامد.

لینک کمکی