فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي يادگيري بر نگرش دانش آموزان به محيط يادگيري الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي يادگيري بر نگرش دانش آموزان به محيط يادگيري الکترونيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پیشرفت روز افزون فن آوری ارتباطات و اطلاعات از یک سو و افزایش تقاضای جامعه به انواع خدمات آموزشی در هر زمان و در هر مکان، موجب توسعه و گسترش سیستم های آموزش الکترونیکی به جای آموزش سنتی شده است. اما موفقیت و پیشرفت شیوه های مدرن تعلیم و تربیت، به دیدگاه و نوع نگاه یاددهندگان و یادگیرندگان نسبت به استفاده از محیط های یادگیری جدید وابسته است. یک از عواملی که میتواند در ایجاد نگرش مطلوب نسبت به محیط های یادگیری الکترونیکی موثر بوده و فراگیران را به شرکت در آموزش الکترونیکی تشویق کند، سبک یادگیری افراد است. سبک یادگیری، همان شیوه ای است که هر فرد برای دریافت و پردازش اطلاعات و کسب دانش بکار می گیرد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با نگرش دانش آموزان به محیط یادگیری الکترونیکی بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل 2400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ملایر بود که 331 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ی سبک های یادگیری کلب و پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش همبستگی و آزمون رگرسیون چند متغیری و به کمک نرم افزار اس پی اس اس ویرایش 20 صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، بین سبک های یادگیری دانش آموزان با نگرش آنها نسبت به محیط یادگیری الکترونیکی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، نگرش دانش آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی به میزان 63 % توسط سبک های یادگیری تبیین شده و به خوبی قابل پیش بینی بود. بیشترین تاثیر سبک های یادگیری بر نگرش دانش آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی نیز به ترتیب مربوط بود به تجربه ی عینی، مفهوم سازی انتزاعی، آزمایشگری فعال و مشاهده ی تاملی. در کل می توان گفت، افزایش مقبولیت آموزش الکترونیکی و میزان رغبت به مشارکت در آن، به همخوانی محیط یادگیری الکترونیکی با سبک های یادگیری دانش آموزان رابطه ی مستقیم دارد. بنابر این، در طراحی آموزش الکترونیکی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه داشت و با استفاده از ابزارهای متنوع فن آوری و استراتژی های مختلف یاددهی، کلیه علائق و سلایق یادگیری در دانش آموزان را پوشش داد. در دنیای امروز که علم با تکیه بر فن آوری ها با سرعت فراوان پیش می رود، ارتقاء نگرش دانش آموزان به محیط های یادگیری الکترونیکی می تواند به پیشرفت کمی و کیفی آموزش و پرورش کشور، کمک شایانی نماید.

لینک کمکی