فایل رایگان بررسي تاثير مشاوره شناختي رفتاري بر علائم يائسگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مشاوره شناختي رفتاري بر علائم يائسگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: یائسگی با علائم آزاردهنده فراوان ناشی از کمبود استروژن همراه است. این علائم، سلامتی و کیفیت زندگی زنان را در این دوران تحت تاثیر قرار می دهد. مشاوره برای کمک به زنان در تطابق با این تغییرات و کاهش مشکلات می تواند مفید واقع شود بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره شناختی رفتاری بر علائم یائسگی زنان یائسه شهر تویسرکان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار بوده و شرکت کننده های آن شامل76 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تویسرکان طی شهریور تا آذر ماه سال 1395 می باشند که 6 جلسه مشاوره شناختی رفتاری جهت آنان برگزار شد. داده ها قبل از مداخله با استفاده از پرسشنامه شدت علائم یائسگی گرین جمع آوری شد. پس از اتمام 6 هفته مشاوره سنجش ها در دو گروه مجدد توسط همین ابزار انجام و توسط آزمون های ویلکاکسون وآنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که علائم یائسگی ( از جمله علائم وازوموتور و علائم سوماتیک)، در گروه مداخله کاهش یافته است(0/05 > P). این روند تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود (p> 0/05). استنتاج: توصیه می شود از این شیوه موثر مشاوره در کنار سایر خدمات ارائه شده در دوران یائسگی جهت بهبود علائم یائسگی وکیفیت زندگی زنان یائسه استفاده گردد.

لینک کمکی