فایل رایگان بررسي تعيين اثربخشي آموزش تصويرسازي ارتباطي بر کاهش اختلاف زناشويي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تعيين اثربخشي آموزش تصويرسازي ارتباطي بر کاهش اختلاف زناشويي زوجين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقاله حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این مقاله را کلیه زوجین تحت پوشش کمیته ی امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس در سال 1396 تشکیل دادند که با استعلام از کمیته امداد خمینی(ره) تعداد این خانواده ها در حدود نزدیک به 500 زوج و خانوار را تشکیل می داد. تعداد 40 زوج از بین جامعه آماری 500 خانواری مددجویان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس بصورت تصادفی انتخاب و با کسب رضایت افراد وارد پژوهش شدند که براساس پرسشنامه پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی، 1379) از صمیمیت زناشویی پایین تری برخوردار بودند. هدف از این مقاله فایل رایگان بررسي تعيين اثربخشي آموزش تصويرسازي ارتباطي بر کاهش اختلاف زناشويي زوجين بود. یافته این ها نشان دهنده بود که به طور کلی آموزش تصویرسازی بر کاهش اختلاف زناشویی زوجین موثر است. همچنین در بررسی تمامی مولفه های اختلاف زناشویی نیز، آموزش تصویرسازی بر بهبود و ارتقای تمامی مولفه ها بجز بعد رابطه خانوادگی خویشاوندان همسر و دوستان موثر بوده و اختلاف معناداری بین گروهی که این مداخله بر روی آن ها اجرا شده بود با گروهی که هیچ مداخله دریافت نکرده بودند مشاهده گردید.

لینک کمکی