فایل رایگان بررسي جايگاه و نقش نظام آموزش وپرورش در توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جايگاه و نقش نظام آموزش وپرورش در توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه و نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی جامعه است. روش پژوهش به شیوه کیفی و از نوع تحلیل اسنادى است. نتایج این تحقیق نشان داد که نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده و ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است . آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقى هاى افراد مى شود و این خود تاثیر مستقیمى به وضعیت اقتصادى دارد.ثمر بخشی این نظام از یک سو ، تبدیل انسانهای مستعد، سالم ، بالنده ، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی. به دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند.

لینک کمکی