فایل رایگان بررسي رابطه اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اضطراب امتحان از رایجترین پدیده ها و نگرانی های عمده نظام های آموزشی دنیا میباشد که عملکرد تحصیلی فراگیران را متاثر می سازد. این مطالعه به بررسی ارتباط اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شرستان رشت پرداخته است . جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس مقطع راهنمایی شهر رشت می باشد .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 06 نفر از دختران مقطع راهنمایی از جامعه آماری مورد مطالعه است .ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد با توجه به فرضیات و اهداف تحقیق تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است .در این تحقیق برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی یعنی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.در بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از 0/05 است بنابراین آزمون معنادار است .

لینک کمکی