فایل رایگان بررسي رابطه بين اختلال خوردن و اضطراب در بين دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين اختلال خوردن و اضطراب در بين دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اختلالات خوردن به عنوان سندرم های روان شناختی مرتبط با چاقی شناخته می شوند که غالبا برای اولین بار در طول نوجوانی ایجاد می شوند و تا دوران بزرگسالی ادامه می یابند.مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع سندرم اختلالات خوردن و اضطراب در دختران دانش آموز دبیرستان شاهد دوره دوم شهرستان لنگرود انجام شد. در این مطالعه 81 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد دوره دوم شهر شهرستان لنگرود به صورت داوطلبانه پرسشنامه های نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) را پر کرده اند.داده ها با استفاده از نرم افراز SPSS و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.ازبین کل دانش آموزان مورد بررسی 88.71% فاقد اختلال خوردن و 11/29 %دارای اختلال خوردن بودند 29/85 % افراد دارای هیچ یا کمترین مقدار اضطراب بودند. 22/39 % اضطراب خفیف 28/36 %اضطراب متوسط 19/40 % اضطراب شدید داشتند همچنین بین دو متغییر اختلال خوردن و اضطراب رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.

لینک کمکی