فایل رایگان بررسي رابطه بين انعطاف پذيري روانشناختي و اجتناب تجربي با اعتياد به اينترنت: با توجه به نقش ميانجي گري افسردگي در دانش آموزان پسر دبيرستاني منطقه 19 شهر تهران در سال تحصيلي 1398-1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين انعطاف پذيري روانشناختي و اجتناب تجربي با اعتياد به اينترنت: با توجه به نقش ميانجي گري افسردگي در دانش آموزان پسر دبيرستاني منطقه 19 شهر تهران در سال تحصيلي 1398-1397 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری روانشناختی و اجتناب تجربی با اعتیاد به اینترنت: با توجه به نقش میانجی گری افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 19 شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانی پسر منطقه 19 شهر تهران می باشد (4000 نفر جامعه آماری). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حساب شد که تعدادآن 351 نفربه دست آمد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای است. برای جمع آوری اطلاعات از روش تحقیق مطالعه ی کتابخانه ای خواهد شد و برای جمع آوری اطلاعات مستند از پرسشنامه استفاده می شود. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت بودند از: 1- پرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم (AAQ-II، 2- ) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و 3- پرسشنامه استاندارد افسردگی بک، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. و از شاخص های استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده می شود. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss23 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرضیه اول افسردگی بر اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرتهران تاثیر معنی داری دارد. همچنین فرضیه دوم هم نیز اثر مثبت انعطاف پذیری روانشناختی بر افسردگی را بیان می کند. از سوی دیگر فرضیه سوم نیز تاثیر انعطاف پذیری روانشناختی بر اعتیاد به اینترنت را مورد آزمون قرار می دهد. و فرضیه آخر افسردگی در رابطه بین انعطاف پذیری روانشناختی (اجتناب تجربی) با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرتهران نقش میانجی دارد. می توان نتیجه گرفت که ممکن است کمبود برخی مهارت ها و یا مشکلات روان شناختی، از جمله درک نکردن هیجانات خود و دیگران، ناتوانی در مهار هیجانات یا کمبود مهارت های اجتماعی و خوش بین نبودن و عدم سلامت معنوی و باورهای معنوی ضعیف شخص را برای ابتلای به اعتیاد به اینترنت مستعد کند.

لینک کمکی