فایل رایگان بررسي رابطه بين بي تفاوتي سازماني و هويت سازماني کارمندان دانشگاه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين بي تفاوتي سازماني و هويت سازماني کارمندان دانشگاه شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال فایل رایگان بررسي رابطه بين بي تفاوتي سازماني و هويت سازماني کارمندان دانشگاه شيراز می باشد. این پژوهش را می توان از نظر هدف،کاربردی و از نظر نوع و تحلیل، توصیفی همبستگی دانست. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کارمندان دانشگاه شیراز به تعداد 1200 نفر می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 291 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه ی هویت سازمانی چنی (1983) و بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران(1389) می باشد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و روش ضریب همبستگی پیرسون برای برای پاسخ به فرضیه های تحقیق استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هویت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز رابطه منفی و معکوس وجود دارد. بین بی تفاوتی سازمانی و ابعاد هویت سازمانی جز در بعد وفاداری رابطه ی معناداری یافت نشد. بین ابعاد بی تفاوتی سازمانی و هویت سازمانی رابطه معناداری یافت نشد.

لینک کمکی