فایل رایگان بررسي رابطه بين شوخ طبعي با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين شوخ طبعي با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان رامسر بود.این پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان رامسر تعداد100نفر به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R مقیاس شوخ طبعی مارتین ولفکورت بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم سلامت روانی دانشجویان روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان رامسر و شوخ طبعی آن ها رابطه منفی معنی داری وجود داشته است.

لینک کمکی