فایل رایگان بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستانهاي شهرستان هريس در سال تحصيلي96-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستانهاي شهرستان هريس در سال تحصيلي96-95 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دوره ی متوسطه مدارس شهرستان هریس انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، عبارتند از دانش آموزان دختر و پسر سال اول دوره متوسطه مدارس شهرستان هریس که طبق آمار اعلام شده توسط اداره کل آموزش و پرورش شامل تعداد597 نفر و نمونه آماری نیز براساس جدول مورگان تعداد 234 نفر تعیین شده است.این تحقیق مشخص نمود بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی