فایل رایگان بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با موفقيت شغلي مديران مدارس ابتدايي شهر ايرانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با موفقيت شغلي مديران مدارس ابتدايي شهر ايرانشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با موفقيت شغلي مديران مدارس ابتدايي شهر ايرانشهر می-باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد ابتدایی شهر ایرانشهر در سال 95-96 به تعداد 900 نفر می باشد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، شامل 269 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(1997) و پرسشنامه موفقیت شغلی غلامی و همکاران(1392) می باشد. به منظور سنجش پایایی تعداد 30 نسخه از پرسشنامه به صورت آزمایشی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت که پس از جمع آوری پرسشنامه و ورود داده ها به نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی 0/85 و موفقیت شغلی 0/93 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد در آمار توصیفی از شاخص هایی همچون میانگین، نما، مد، جداول فراوانی، نمودارها، انحراف معیار، واریانس و در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گرددید. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی