فایل رایگان بررسي رابطه بين نشاط اجتماعي و خوش بيني معلمان ابتدايي ناحيه 1 شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين نشاط اجتماعي و خوش بيني معلمان ابتدايي ناحيه 1 شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال فایل رایگان بررسي رابطه بين نشاط اجتماعي و خوش بيني معلمان ابتدايي ناحيه 1 شيراز می باشد. این پژوهش را می توان از نظر هدف،کاربردی و از نظر نوع و تحلیل، توصیفی همبستگی دانست. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی معلمان ابتدایی ناحیه 1 که 250 نفر می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 148 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه ی نشاط اجتماعی آرگایل و همکاران (1995) و پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور(1985) می باشد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای پاسخ به فرضیه های تحقیق استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین نشاط اجتماعی و خوش بینی معلمان ابتدایی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.خوش بینی قادر به پیش بینی ابعاد نشاط اجتماعی نمی باشد.

لینک کمکی