فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، بیانگر نقش هوش هیجانی درجنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماع ی م یباشد . زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد در این بین یکی از مسایل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور ، مساله افت تحصیلی و پایین بودن سطح عمکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور است . پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان انجام گرفته یک مطالعه توصیفی - مقطعی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه دخترانه شهرستان رشت است. حجم نمونه 50 نفر که از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بار- ان بود، این پرسشنامه استاندارد در ایران اعتبار سنجی شده و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. از معدل کل دانش آموزان نیز به منظور اندازه گیری پیشرفت (عملکرد) تحصیلی استفاده شده است و همچنین برا ی تجزیه تحلیل داده ها از روشها و آزمون های آماری ضریب همبستگی دو دامنه پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام ، آزمون تی مستقل وکای دو استفاده شده است . پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنا داری وجود دارد، بنابراین به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد ، به عبارت دیگر دانش آموزان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازند قادر به یادگیری مناسب و مهمتر از آن به کارگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود.

لینک کمکی