فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تنکابن بود. در این تحقیق جامعه ی آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 192 نفر انتخاب شد. در این تحقیق برای اثبات فرضیات پژوهش از روش همبستگی وگرسیون داده ها انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت – فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی و با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرستون ضریب رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد سلامت جسمانی، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (P=0/001,r=0/758) رابطه معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی