فایل رایگان بررسي رابطه سواد اطلاعاتي مديران آموزشي با توسعه آموزش محيط زيست در بين دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه سواد اطلاعاتي مديران آموزشي با توسعه آموزش محيط زيست در بين دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی رابطه سواد اطلاعاتی مدیران آموزشی با توسعه آموزش محیط زیست بپردازد، روش به کار گرفته شده جهت انجام پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. به لحاظ ژرفایی، پهنانگر و به لحاظ زمانی از نوع توصیفی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران مدارس منطقه 17 شهر تهران می باشد که به تعداد 100 نفر می باشند و از این تعداد 80 نفر از طریق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند. گردآوری اطاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه های استاندارد سواد اطلاعاتی و پرسشنامه استاندارد نگرش زیست محیطی می باشد که روایی آن از نظر اساتید متخصص قابل قبول و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ 0/85 برآورد و مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل یافته ها با نرم افزار SPSS انجام شد. ماحصل تحقیق نشان از این دارد که سواد اطلاعاتی مدیران آموزشی می تواند نقش بسزایی در امر توسعه آموزش محیط زیست داشته باشد.

لینک کمکی