فایل رایگان بررسي رابطه طرح واره هاي ناسازگار اوليه با صميمت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه طرح واره هاي ناسازگار اوليه با صميمت زناشويي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و باهدف فایل رایگان بررسي رابطه طرح واره هاي ناسازگار اوليه با صميمت زناشويي معلمین زن شهر بیرجند انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه معلمین زن شاغل در مدارس ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 1396-1395بود. که با توجه به حجم جامعه آماری که 400 نفر می باشند بر اساس جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه (1994)، و پرسشنامه صمیمت زناشویی بارگاروزی (1999) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و صمیمیت زناشویی رابطه معنادار وجود داشت که این رابطه به صورت معکوس گزارش شد. بنابراین با توجه به نتیجه به دست آمده پیشنهاد می شود برای افزایش صمیمت زناشویی زوجین به نقش طرح واره های ناسازگار اولیه توجه شود.

لینک کمکی