فایل رایگان بررسي رابطه عزت نفس و عملکرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه عزت نفس و عملکرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

عزت نفس برای رواشناسان، یکی از مهمترین موضوعاتت از جنبه های فردی، اجتماعی و روان شناختی است. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از مشکلات انسان امروزی از عدم عزت نفس و یا به عبارتی دیگر از پنداره نادرست و ناچیز شماری خود، ناشی می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط میان عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شرستان رشت پرداخته است . جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس مقطع راهنمایی شهر رشت میباشد .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 60 نفر از دختران مقطع راهنمایی از جامعه آماری مورد مطالعه است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد با توجه به فرضیات و اهداف تحقیق تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است .در این تحقیق برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی یعنی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

لینک کمکی