فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت هيجاني در بين دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت هيجاني در بين دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت هیجانی انجام شد. بدین منظور از بین جامعه آماری که متشکل از کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان لنگرود که در سال تحصیلی 96-97 مشغول تحصیل بودند، 80نفر به عنوان نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ-RS) و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. نتایج آزمون tمستقل هم حاکی از نبود تفاوت معنادار بین دختران و پسران در متغیرهای پژوهش بود.

لینک کمکی