فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت هيجاني و خودکارآمدي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان آبدانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت هيجاني و خودکارآمدي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان آبدانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه های شهرستان آبدانان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون بوده و جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر آبدانان که تعداد کل آنها برابر با 1127 نفر بود را دربرداشت. با توجه به فرمول کوکران 287 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور اندازه-گیری متغیرهای مورد مطالعه از ابزار های پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)، پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی مادوکس (1982) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد نتایج نشان داد که در سطح 0/01> P میان متغیر ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری و وظیفه شناسی) و خلاقیت هیجانی دانشجویان شهرستان آبدانان رابطه) وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح 0/01> P میان متغیر ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری و وظیفه شناسی) و خودکارآمدی دانشجویان شهرستان آبدانان رابطه) وجود دارد. از سوی دیگر یافته ها نشان داد که از میان ویژگی های شخصیتی توافق پذیری، روان رنجوری و گشودگی به تجربه می توانند خلاقیت هیجانی دانشجویان شهرستان آبدانان را پیش بینی نمایند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که وظیفه شناسی، روان رنجوری و توافق پذیری می توانند خودکارآمدی دانشجویان شهرستان آبدانان را پیش بینی کنند.

لینک کمکی