فایل رایگان بررسي رفتارهاي پرخطر و الگوي مصرف در زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترک اعتياد شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتارهاي پرخطر و الگوي مصرف در زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترک اعتياد شهر همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر یکی از آسیب ها و مسائل اجتماعی شایع است که از مصرف غیر طبیعی و غیر مجاز مواد اعتیادآور ناشی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع رفتارهای پرخطر و روند الگوی مصرف زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 120 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر همدان، بصورت تمام شماری واحدهای پژوهشی در سال 1397 انجام گردید. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت مصرف مواد اعتیادآور و پرسشنامه رفتارهای پرخطر بود که به روش خود گزارش دهی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه در نسخه 20 نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: رایج ترین مواد مخدر مصرفی در طول عمر شرکت کنندگان در مطالعه شامل تریاک، شیشه، متادون و هروئین به ترتیب با 64 درصد، 53 درصد و 49 درصد بود. همچنین وضعیت رفتارهای پرخطر شرکت کنندگان در مطالعه 47/9 درصد در سطح نامطلوبی ارزیابی گردید. طبق نتایج اختلاف معنی داری بین رفتارهای جنسی و مصرف مواد مخدر وجود داشت. بعبارتی معتادین با مصرف مواد رفتارهای جنسی پرخطر بیشتری داشتند (<0/05P). نتیجه گیری: تمامی برنامه های مداخلاتی و ارتقایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و کاهش رفتار پرخطر برای زنان علاوه بر رویکرد فردی همراه با رویکردهای اکولوژیک و سیاست گذاری و مبتنی بر مدارس به اجراء گذاشته شود تا حداکثر اثربخشی محقق گردد.

لینک کمکی