فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه حرفه اي دبيران آموزش و پرورش مشگين شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه حرفه اي دبيران آموزش و پرورش مشگين شرقي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای در بین معلمان آموزش و پرورش مشگین شرقی با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به شیوه پیمایشی می باشد. لذا در این راستا از بین معلمان آموزش و پرورش مشگین شرقی تعداد 199 نفر (59 زن و 140 مرد) به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از پرسشنامه توسعه حرفه ای گرداوری شده است. روایی محتوایی این مقیاس مورد تایید کارشناسان قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گفته است. جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون t دونمونه مستقل و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) با استفاده از نرم افزار spss22 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد توسعه حرفه ای معلمان آموزش و پرورش مشگین شرقی بر حسب سن، سابقه کار، مقطع تدریس، سطح حقوق دارای تفاوت معناداری می باشد (P < 0/05) در حالی که توسعه حرفه ای معلمان بر حسب نحوه استخدام و محل اشتغال مختلف دارای تفاوت معنادار نمی باشد (P > 0/05). بدست نیامد.

لینک کمکی