فایل رایگان بررسي مقايسه اي رابطه بين تاب آوري و افسردگي با تعارضات زناشويي در زنان مبتلا به سرطان رحم خانواده کارمندان شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي رابطه بين تاب آوري و افسردگي با تعارضات زناشويي در زنان مبتلا به سرطان رحم خانواده کارمندان شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تاب آوری به این مساله می پردازد که فرد به رغم قرارگرفتن در معرض فشارهای شدید و عوامل خطر می تواند توانش اجتماعی خود را بهبود داده و بر مشکلات غلبه کند. مطالعه حاضر به فایل رایگان بررسي مقايسه اي رابطه بين تاب آوري و افسردگي با تعارضات زناشويي در زنان مبتلا به سرطان رحم خانواده کارمندان شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان می پردازد. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 102 نفر بر اساس فرمول کوکران، که به صورت روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه تعارضات زناشویی بر مبنای تجربیات بالینی ثنایی و پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسو. به منظور سنجش فرضیات از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تاب آوری با افسردگی و تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معنادار دارد. همچنین افسردگی با تعارضات زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد. درخاتمه، به منظور بهبود تاب آوری و کاهش افسردگی و تعارضات زناشویی، پیشنهاداتی ارائه گردید. بنابراین جهت پیشگیری یا برطرف نمودن مشکل موجود، استفاده از روش های مناسب به منظور پیشگیری و کنترل تعارضات زناشویی توصیه می گردد.

لینک کمکی