فایل رایگان بررسي ميزان شيوع اختلال کاستي توجه – بيش فعالي و اختلال سلوک در بين کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان شيوع اختلال کاستي توجه – بيش فعالي و اختلال سلوک در بين کودکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقدمه: اختلالات رفتاری کودکان، اختلالات همه گیر و ناتوان کننده ای است که برای معلمان، خانواده و خود کودکان مشکلات بسیاری ایجاد می کند و با شمار بسیاری از معضلات اجتماعی همراه است. محققان دریافته اند معمولا اختلالات رفتاری نخستین بار در سال های آغازین کودکی مشاهده می شود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – زمینه یابی مقطعی و با هدف تعیین میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در بین کودکان (5 تا 6 سال ) ناحیه یک مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی (5تا6 سال) در سال تحصیلی 1396-1395 بود که بر اساس آمار ارائه شده تعداد کل کودکان پیش دبستانی 551 نفر است (257پسر و 294 دختر) بودند. نمونه موردنظر بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 225 نفر به روش تصادفی طبقه ای از بین کودکان پیش دبستانی سطح شهر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 استفاده شد و نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS24 و با کمک آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که از حجم کل نمونه اخذ شده (180 نفر) تعداد 35 نفر دارای اختلال کاستی توجه (19/4 درصد) و 33 نفر دارای اختلال بیش فعالی (18/3 درصد) و 16 نفر دارای اختلال سلوک (8/9 درصد) می باشند. همچنین نتایج نشان داد بین میزان شیوع اختلالات رفتاری (بیش فعالی و سلوک) در بین دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی