فایل رایگان بررسي ميزان فعال بودن مباحث نماز در کتاب هديه هاي آسماني پايه چهارم ابتدايي سال 98 - 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان فعال بودن مباحث نماز در کتاب هديه هاي آسماني پايه چهارم ابتدايي سال 98 - 1397 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نماز و درونی شدن این فریضه الهی در دانش آموزان، این پژوهش باهدف بررسی میزان فعال بودن مباحث نماز در کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی سال 1397 - 98 شکل گرفت. بدین منظور متن، تصاویر و فعالیت های درس های مرتبط با نماز انتخاب شد و با روش دعوت به پژوهش ویلیام رومی، میزان فعال بودن و دعوت به پژوهش دانش آموزان در متن، تصاویر و فعالیت درس های مربوط با نماز محاسبه گردید. در این روش با توجه به جدول و روش ویلیام رومی تعداد جملات لفظی و درکی، تعداد عکس های توضیحی و تفسیری و درنهایت تعداد فعالیت های کاربردی و توضیحی محاسبه شد و با توجه به شاخص معیار روش ویلیام رومی میزان فعال بودن و درگیر کردن دانش آموزان در تصاویر، جملات و فعالیت های مرتبط با نماز به دست آمد. نتایج بررسی های انجام شده بر اساس یافته های حاصل شده از تحلیل محتوا نشان می دهد که در کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی سال 98 - 1397 میزان فعال بودن و دعوت به پژوهش: 1 . جملات با ضریب 15 / 0 بسیار کم است. 2 . تصاویر با ضریب 4 / 0 نسبتا خوب است. 3 . فعالیت ها با ضریب 28 / 1 بسیار خوب است و توانایی فکر کردن را در فراگیران افزایش می دهد.

لینک کمکی