فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در وقوع جرائم منافي عفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در وقوع جرائم منافي عفت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم و همراه با گسترش شبکه های اجتماعی، شیوع جرایم رایانه ای در حوزه های مختلف اجتماعی موجب بروز آسیب ها وخسارات متعددی در جامعه می گردد. از مهمترین آسیب های وارد برفرد و جامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده است. جرایم منافی عفت رایانه ای از جمله همین جرایم خطرناک است که با رواج آن، خسارت جبران ناپذیری به ارزش ها و افراد جامعه و همچنین خانواده ها به عنوان پایه های اصلی شکل گیری جامعه وارد می شود. روش تحقیق پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. جامعه آماری این پژوهش، جوانان شهر تبریز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین درصدی جرایم منافی عفت عمومی 42 می باشد. یعنی 42 درصد جوانان بر این عقیده هستند که شبکه های اجتماعی در گسترش جرایم منافی عفت عمومی نقش دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین شبکه های اجتماعی و جرایم منافی عفت رابطه معنی داری و معکوسی وجود دارد. همچنین طبق یافته ها، جرایم منافی عفت بر اساس عضویت در شبکه های اجتماعی تفاوت معنی داری را نشان می دهد. بدین معنا که، میانگین جرایم منافی عفت در افرادی که عضو شبکه های اجتماعی هستند نسبت به افرادی که عضو شبکه های اجتماعی نیستند بیشتر است.

لینک کمکی