فایل رایگان بررسي و شناسايي عوامل موثر در بهبود وضعيت آموزشي دانش آموزان پسر تحت پوشش طرح لازم التوجه در مدارس ابتدايي شهرستان هنديجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و شناسايي عوامل موثر در بهبود وضعيت آموزشي دانش آموزان پسر تحت پوشش طرح لازم التوجه در مدارس ابتدايي شهرستان هنديجان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر در وضعیت آموزشی دانش آموزان پسر تحت پوشش طرح لازم التوجه در مدارس ابتدایی شهرستان هندیجان بود. روش انجام پژوهش از دو قسمت همبستگی و نیمه آزمایشی تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه دانش آموزان پسر سه پایه اول ابتدایی در شهرستان هندیجان در نیمه اول سال 1397 بود که به صورت تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب و به پرسش نامه های محقق ساخته تحت عنوان عوامل آموزشی، فردی و خانوادگی پاسخ دادند. یافته های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی تای کندال نشان داد که بین عوامل فردی، آموزشی و خانوادگی با بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار مثبت وجود داشته است (0/05> P). نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که وضعیت آموزشی دانش آموزان را می توان بر اساس عوامل فردی، آموزشی و خانوادگی آنان پیش بینی کرد (0/001> P). از سوی دیگر، آزمون خی دو نشان داد که اجرای طرح لازم التوجه بر بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان موثر بوده است(0/001> P).

لینک کمکی