فایل رایگان بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانشجويان ارشد و دکتري علوم اجتماعي دانشگاه علوم و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي دانشجويان ارشد و دکتري علوم اجتماعي دانشگاه علوم و تحقيقات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که در تداوم و ایجاد روابط پایدار اجتماعی در جامعه نقش موثری ایفا می کند، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی کیفیت خاصی از ساختار روابط اجتماعی افراد است که کنش افراد را در موقعیت های مختلف تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی شبکه هایی با هنجارهای اعتماد و عمل متقابل است که با ساختار روابط اجتماعی خاص بین کنشگران مشخص می شود. بنابراین کیفیت خاصی به روابط اجتماعی می بخشد و همبستگی جمعی را تقویت می کند. سرمایه اجتماعی می تواند نگرشها و طرز تلقی افراد نسبت به اقوام موجود در جامعه و ملیت خود را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق درصدد بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان ارشد و دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. روش تحقیق پیمایش و ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روی 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات در سال 1397 که طریق نمونه گیری طبقاتی نامتناسب انتخاب شده اند، صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی وتحصیلات(0.18-=rs)، مشارکت اجتماعی(0.45=rs)،اعتماداجتماعی(0.81=rs) و حمایت اجتماعی(0.78=rs) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش اعتماد و حمایت دریافتی پاسخگویان سرمایه اجتماعی آنها نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی