فایل رایگان بکارگيري آموزش مهارت هاي مديريتي خشم بر تاب آوري و کاهش پرخاشگري در خانواده کارمندان شاغل امور برق شهرستان سيرجان مبتلا به سرطان تيروئيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بکارگيري آموزش مهارت هاي مديريتي خشم بر تاب آوري و کاهش پرخاشگري در خانواده کارمندان شاغل امور برق شهرستان سيرجان مبتلا به سرطان تيروئيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

روش ها: مطالعه حاضر به بررسی مقایسه ای رابطه بین آموزش مهارت های مدیریتی خشم بر تاب آوری و کاهش پرخاشگری در زنان و خانواده کارمندان شاغل امور برق شهرستان سیرجان مبتلا به سرطان تیروئید می پردازد. در این پژوهش از روش تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 130 نفر از زنان مبتلا به سرطان تیروئید شهرستان سیرجان بودند که 50 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و توسط پژوهشگران، به طور تصادفی، 25 نفر از آنها در گروه آزمایش و 25 نفر دیگر در گروه کنترل گمارده شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسو و پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری استفاده شده است و راهنمای آموزش مهارت های مدیریتی خشم استفاده شده است. آموزش مهارت های مدیریتی خشم در 8 جلسه 1/5 ساعتی اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین زنان مبتلا به سرطان تیروئید از لحاظ تاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد(f=125.56 وp<0.0001). همچنین بین زنان مبتلا به سرطان تیروئید از لحاظ کاهش پرخاشگری تفاوت معناداری مشاهده می شود(f=68.13 و p<0.0001).

لینک کمکی