فایل رایگان پيش بيني جرات ورزي دانش آموزان پسر متوسطه بر اساس انسجام خانواده و سبک هاي انضباطي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني جرات ورزي دانش آموزان پسر متوسطه بر اساس انسجام خانواده و سبک هاي انضباطي معلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: رشد جرات ورزی در دانش آموزان با اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر به تبیین پیش بینی جرات ورزی دانش آموزان متوسطه بر اساس انسجام خانواده و سبک های انضباطی معلمان بود. روش بررسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 220 نفر از دانش آموزان به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های جرات ورزی گمبریل و ریچی (1987)، انسجام خانواده سامانی (1381)، سبک های انضباطی رمضانی (1389) استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین انسجام خانواده و جرات ورزی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر سبک انضباطی مستبدانه به صورت منفی و سبک مشارکتی به صورت مثبت با جرات ورزی رابطه دارند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که انسجام خانواده، سبک انضباطی مستبدانه و سبک مشارکتی قادر به پیش بینی جرات ورزی هستند. نتیجه گیری کلی: رشد جرات ورزی در دانش آموزان با اهمیت می باشد چون دانش آموزانی که از جرات ورزی بالایی برخوردارند اعتماد به نفس بالایی دارند در گرو دوستان بهتر پذیرفته می شوند و این مهم می تواند بر روی پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر گذار باشد.

لینک کمکی