فایل رایگان پيش بيني شادکامي بر اساس خرده مقياس هاي صبر در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني شادکامي بر اساس خرده مقياس هاي صبر در دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مقدمه: با اهمیت یافتن روزافزون رویکرد روان شناسی مثبت نگر، شادکامی به عنوان یکی از اهداف مهم آن مورد توجه قرار گرفته است. روش کار: هدف پزوهش حاضر فایل رایگان پيش بيني شادکامي بر اساس خرده مقياس هاي صبر در دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه شامل 400 نفر (200 دختر و 200پسر) و با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس شادکامی آکسفورد و پرسشنامه صبر بود. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین شادکامی و صبر برابر 0/44 است که در سطح 0/001 معنی دار است. بحث و نتیجه گیری: تاب آوری و صبر به عنوان یک عامل فردی می تواند موجب افزایش سطح سلامت روان و رضایت از زندگی شده و سطوح بالاتری از شادکامی را به همراه داشته باشد.

لینک کمکی