فایل رایگان پيش بيني يادگيري سازماني معلمان مدارس شهر تبريز بر اساس مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني يادگيري سازماني معلمان مدارس شهر تبريز بر اساس مديريت دانش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت یادگیری سازمانی معلمان شهر تبریز بر اساس مدیریت دانش سازمانی انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان شهر تبریز به تعداد 9269 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت چندمرحله ای و نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان به تعداد 370 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه و پرسشنامه ای که بر اساس مدل مدیریت دانش ویگ طراحی شده، جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/78 و 0/85 محاسبه شد. پرسش تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد مولفه های تولید، کسب، سازماندهی و انتشار دانش در پیش بینی یادگیری سازمانی معلمان تبریز نقش دارند.

لینک کمکی