فایل رایگان تاثير آموزش شادکامي بر خلاقيت و خودپنداره دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش شادکامي بر خلاقيت و خودپنداره دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

این پژوهش در پی بررسی فایل رایگان تاثير آموزش شادکامي بر خلاقيت و خودپنداره دانش آموزان دوره دختر تیزهوشان دوم متوسطه می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع تجربی محسوب می شود که جهت سنجش فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر تیزهوش دوره دوم متوسطه شهرستان یزد که در سال تحصیلی 97 96 تحصیل می کنند به عنوان اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شدند. در این مطالعه که به شیوه شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) وارد مطالعه شدند. برای گروه آزمایش کارگاه آموزشی طی 8 جلسه برگزار گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یافته های پژوهش بر اساس آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش شادکامی بر ابعاد خلاقیت و خودپنداره تاثیر قابل توجهی داشته است و موجب بهبود و رشد خلاقیت و خودپنداره دانش آموزانی که در این کارگاه شرکت کرده اند گردیده است. از این رو پیشنهاد می گردد آموزش شادکامی در مدارس مقطع متوسطه نهادینه گردد.

لینک کمکی