فایل رایگان تاثير فضاي مجازي بر رفتار خانواده در شهر نطنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فضاي مجازي بر رفتار خانواده در شهر نطنز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با عنوان فایل رایگان تاثير فضاي مجازي بر رفتار خانواده در شهر نطنز انجام شده است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی مردم شهر نطنز می باشد که در سال تحصیلی 1395 بوده اند . نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 40نفر از مردم از جامعه مذکور است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فضای مجازی 19 گویه و رفتار خانواده53 گویه ای استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS-23 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که :بین استفاده از فضای مجازی بر حل مشکل خانواده رابطه معناداری وجود دارد.(0/012=p)بین استفاده از فضای مجازی و ایفای نقش خانواده رابطه معناداری وجود دارد.(0/02=p)بین استفاده از فضای مجازی و همراهی عاطفی خانواده رابطه معناداری وجود دارد(0/015=p)بین استفاده از فضای مجازی و کنترل رفتار خانواده رابطه معناداری وجود دارد.(0/021=p).

لینک کمکی