فایل رایگان تاثيرانگيزش بر يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرانگيزش بر يادگيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مساله انگیزش عاملی بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیری دانش آموزان است. انگیزش با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا یادگیری فرایندی فعالی است که مستلزم کوشش عمدی است. حتی اگر دانش آموزی از توانایی بالایی برخوردار باشد، هنگام یادگیری توجه کافی نداشته باشد قادر به یادگیری نخواهد بود. بنابراین، هدف از انجام از پژوهش بررسی چگونگی و تاثیر انگیزش بر یادگیری دانش آموزان است. این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام گرفته است و به رویکردهای مختلف انگیزشی، عوامل موثر بر ایجاد انگیزش و فنون ایجاد انگیزش پرداخته شده است. نتایج و یافته ها نشان می دهد که بدون انگیزش، یادگیری ممکن نیست و مهم ترین شرط یادگیری است و نکته ی مهم تر اینکه، معلم و اطرافیان باید علاقه و رغبت لازم را در دانش آموزان به وجود آورند. به همین علت، در پایان پیشنهادهایی برای چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان آورده شده است.

لینک کمکی