فایل رایگان تبيين نقش ابعاد سه گانه اعتماد در بروز رفتارهاي فراتر از نقش معلمان در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين نقش ابعاد سه گانه اعتماد در بروز رفتارهاي فراتر از نقش معلمان در مدارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین اعتماد در مدرسه با بروز رفتار شهروندی سازمانی و هم چنین تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد اعتماد (اعتماد به همکاران، اعتماد به مشتریان (دانش آموزان و والدین آن ها) و اعتماد به مدیر) در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی، در میان معلمان شهرستان دره شهر استان ایلام صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان دره شهر بود که تعداد آن ها برابر با 450 نفر گزارش شد. از این میان با استفاده از فرمول نمونه گیری لوی و لمشو (1999) 127 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از؛ 1) پرسشنامه ابزار اعتماد در مدرسه هوی و تاچن- موران (2003) و 2) ابزار رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا و همکاران (2005) استفاده گردید. در ادامه به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل ضریب همبستگی پیرسون (r) و تحلیل رگرسیون گام به گام (R) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین اعتماد در مدرسه و ابعاد آن (اعتماد به همکاران، اعتماد به مشتریان (دانش آموزان و والدین آن ها) و اعتماد به مدیر) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که از بین ابعاد در مدرسه، اعتماد به همکاران و اعتماد به مشتریان (دانش آموزان و والدین آن ها) می توانند رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان دره شهر را پیش بینی نمایند، درحالی که بعد اعتماد به مدیر نتوانست رفتار شهروندی سازمانی معلمان را پیش بینی کند.

لینک کمکی