فایل رایگان تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي از منظر فعال و غيرفعال بودن محتواي کتاب درسي در سال تحصيلي 1398-1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي از منظر فعال و غيرفعال بودن محتواي کتاب درسي در سال تحصيلي 1398-1397 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی پنجم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب درسی بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 1398-1397 بود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش، کتاب علوم تجربی پایه ی پنجم بود. کل کتاب به عنوان نمونه، موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شد. واحد مطالعه درس های مندرج در کتاب و واحد تجزیه وتحلیل، متن، پرسش ها و تصاویر کتاب علوم تجربی است. که بر اساس مقوله های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آن ها مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب درگیری به دست آمده در خصوص متن کتاب علوم، 0/59 است، این ضریب از میزان تعیین شده توسط ویلیام رومی یعنی0/4 بیشتر است، درنتیجه متن کتاب علوم تجربی پایه ی پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 98_1397 متنی تقریبا فعال است. با توجه به ضریب درگیری به دست آمده در خصوص تصاویر 0/6، این ضریب از میزان تعیین شده توسط ویلیام رومی یعنی، 0/4 بیشتر است، درنتیجه تصاویر کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 96_1395 فعال و مخاطب را فعال می سازد. و با توجه به ضریب درگیری به دست آمده در خصوص فعالیت ها 0/8 این ضریب از میزان تعیین شده توسط ویلیام رومی یعنی 0/4 بیشتر است، درنتیجه فعالیت های کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 98_1397 فعال و پویاست.

لینک کمکی