فایل رایگان تحليل محتواي کتاب فارسي پايه پنجم ابتدايي براساس روش هاي گانينگ، فلش، ويليام رومي و کلوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب فارسي پايه پنجم ابتدايي براساس روش هاي گانينگ، فلش، ويليام رومي و کلوز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 98-1397 براساس روش های گانینگ، فلش، ویلیام رومی و کلوز است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی است و نمونه ها به صورت تصادفی از کل کتاب انتخاب شده اند. در روش فلش و گانینگ ده درس از این کتاب بررسی شد. شاخص گانینگ 89/5 و درجه خوانایی فلش 62/96 به دست آمد که در نتیجه این کتاب از نظر سطح خوانایی فلش و گانینگ، مناسب پایه پنجم ابتدایی است. در روش ویلیام رومی، ضریب درگیری متن، سوالات و تصاویر به ترتیب 0/85 ، 1 و 0/2 حاصل شد که در نتیجه متن و سوالات که ضریب درگیری آن ها در بازه ی 0/4 تا 1/5 است، جزو مقوله های فعال هستند و متن، دانش آموز را به فعالیت متناسب با اهداف هدایت می کند و سوالات نیز سطح دانش و تفکر مناسب دارند. ضریب درگیری تصاویر در بازه ی غیرفعال قرار دارد و دانش آموزان را درگیر پژوهش و تفکر نمی کند. روش کلوز نیز برای بررسی آموزش مستقل (خودآموزی) و سطح فشار روانی و آموزشی است که در این روش درصد 89/7 به دست آمد که نشان می دهد محتوای کتاب خودآموز و بدون نیاز به معلم و کلاس درس می باشد. در یک نتیجه گیری کلی، روش های گانینگ و فلش، سطح خوانایی کتاب را مناسب، روش کلوز کتاب را خودآموز و روش ویلیام رومی متن و سوالات را فعال و تصاویر را غیرفعال میدانند.

لینک کمکی