فایل رایگان تعيين رابطه سبک هاي يادگيري شناختي،خلاقيت و منبع کنترل در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين رابطه سبک هاي يادگيري شناختي،خلاقيت و منبع کنترل در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف ازحاضر تعیین رابطه سبک های یادگیری شناختی، خلاقیت و منبع کنترل در دانشجویان بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد لاهیجان که در نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند.تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 367 نفربود که به روش تصادفی طبقه ای سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک های یادگیری ایزالم-97، بخش کلامی آزمون خلاقیت تورنس، و پرسشنامه منبع کنترل راتر. یافته های پژوهش با نرم افزار آماری( SPSS ) و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون tمستقل، و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین خلاقیت و منبع کنترل دانشجویان رابطه مثبت معنادار(0/287=r) و همخوان با نتایج پژوهش های پیشین، بین سبک یادگیری شناختی و خلاقیت آنان رابطه معنادار(0/004=p) و بین سبک های یادگیری شناختی و منبع کنترل آن ها رابطه معنادار(0/005=p) است، و دانشجویان با سبک یادگیری شهودی تاملی از دانشجویان با سبک یادگیری روشمند عملگرا خلاق تر نیستند که مغایر با نتایج پژوهش های پیشین است.

لینک کمکی